Kontakt

Nabídka kontroly a vyhodnocování dat z karet řidičů

a tachografů vozidel pro firmy

Technické poradenství TachoScan

Technický poradce společnosti INELO pro produkty TachoScan a TachoScan Control
Naše služby
www.tachoscancontrol.cz
Naše nabídka pro
Dopravní firmy Dopravní firmy Kontrolní orgány Kontrolní orgány Milog.cz Milog.cz TachoScan TachoScan TachoscanControl TachoscanControl TachoScan TachoScan TachoscanControl TachoscanControl
e-mail: control@sludo.cz
mobil: 608 24 24 25
1. Kontrola – karta řidičů Zahrnuje: kontrola úplnosti a správnosti provedených záznamů – digitální podpis, vyhodnocení načtených dat, provedení reportu aktivity řidiče, porušení řidiče předpisu 561/2006/ES, 165/2014/EU a 589/2006 Sb., výkaz odpracovaných hodin a report období nepředložených záznamů, informace o blížící se termínu konce platnosti karty řidiče, upozorňování na stažení dat z karty řidiče, informace, popř. konzultace po vyhodnocení dat, řešení vzniklých porušení. 2. Kontrola – digitální tachograf Zahrnuje: kontrola úplnosti a správnosti provedených záznamů – digitální podpis, vyhodnocení načtených dat, provedení reportu podrobných činností (jízda bez vložené karty řidiče, překročená rychlost nad 90 km/h, případná neoprávněná manipulace s tachografem nebo kartou řidiče, report jízdy bez karty řidiče včetně týdenního výkazu, informace o blížící se termínu konce platnosti kalibrace, upozorňování na stažení dat z tachografu, informace, popř. konzultace po vyhodnocení dat. 3. Konzultace s řidiči a dispečery Náplní této služby jsou: konzultace (diskuze) s řidiči a dispečery na jednotlivě vzniklé situace v oblasti sociálních přepisů související s prováděnou praxí a provozem, konzultace, kdy se s jednotlivými řidiči a dispečery osobně probírají jednotlivá porušení. Jednalo by se především o pátek a sobotu, kdy se řidiči vrací na firmu. U všech řidičů a dispečerů dopravy telefonická podpora (konzultace porušení, poradenství v případě nejasností v oblasti sociálního předpisu). Tato činnost má velký význam z důvodu přecházení problémů u jednotlivých situací. 4. Zpracování podkladů pro splnění legislativních podmínek u minimální mzdy v zahraničí (MiLoG, Loi Macron a další) při dodání podkladů z telematiky (přejezdy hranic) nebo ručně vyplněný cestovní příkaz, lze ve spojení se záznamy na kartě řidiče provést výpočet odpracované doby řidiče na území daného státu, Pomoc s vyplněním žádosti o formulář A1 Pomoc se zajištěním kontaktní osoby ve Francii 5. Zajištění profesního školení řidičů ve spolupráci s akreditovaným školicím střediskem provádím profesní školení řidičů, ke školení používám vlastní školící materiál, každoročně aktualizovaný, jak graficky, tak hlavně obsahově ve vztahu k právním předpisům. 8. Školení zabezpečení nákladu na vozidle: dle ČSN EN 12195 / 1-4, ČSN EN 12642, ČSN EN 12640. Zajistit náklad ukládá řidiči § 52 zákona č. 361/2000 Sb. a § 38 vyhl. č. 341/2014 Sb.,

Celková cenová kalkulace je prováděna individuálně,

dle rozsahu poskytovaných služeb

Toto je nabídka, u které mohu zaručit správnost všech výkazů a podkladů v případě kontroly SOD a OIP, jedná se o postupy, kde budu mít vše pod kontrolou. Dále poskytuji sepsání vyjádření v případě vyvolání správního řízení ze strany řidiče nebo firmy. Jednání na úřadě, v případě zastupování firmy vyvolaného správním řízením ze strany řidiče nebo firmy. Cena je stanovena dle složitosti projednávaného porušení nebo lze cenu stanovit v měsíčním paušálu dle dohody obou smluvních stran. Před samotným vyhodnocováním dat doporučuji provést proškolení řidičů a dispečerů, z důvodu odlišnosti výkladů jednotlivých nařízení ze strany různých školitelů (chybný výklad vede k zbytečným problémům nebo nevyužití pracovní doby) a nastavit pravidla pro stahování a zasílání dat. Je vhodné zvážit možnost absolvování profesního školení řidičů u subjektu, který provádí kontrolu dat, a to z důvodu výše uvedených. Jsem přesvědčen, že tato nabídka je pro firmu velmi výhodná, už jenom z důvodu dohledu na včasné stahování, vyhodnocení a následného řešení vzniklých porušení. V případě státních kontrol bude firma již připravena ke kontrole s minimálním rizikem sankcí nebo případné sankce budou minimální. Vyhodnocování provádím v programu TachoScan (výrobce INELO). Tento program používá mnoho kontrolních orgánů v jednotlivých státech EU, mimo jiné i kontrolní orgán BAG, ITD, DVA a DVSA (VOSA) a francouzské kontrolní orgány.
Zástupce technické podpory společnosti INELO pro Českou republiku František ROKOŠ     control@sludo.cz TachoScan Control tel. 608 24 24 25 Náměstí Lužické 158/12 408 01 Rumburk IČO: 07716303 SLUDO s.r.o. www.sludo.cz spis.zn.: C 42818 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem Obchodní oddělení objednávky, zákaznické centrum Hana Fleknová tel. 731 968 777 podpora@tachoscan.info
Pracovní doba řidiče Analýza - vyúčtování NOVINKA Pracovní doba řidiče Analýza - vyúčtování NOVINKA

Kontakt

Technické poradenství TachoScan

Technický poradce společnosti INELO pro produkty TachoScan a TachoScan Control
Naše služby
Zástupce technické podpory společnosti INELO pro Českou republiku František ROKOŠ     control@sludo.cz TachoScan Control tel. 608 24 24 25 Náměstí Lužické 158/12 408 01 Rumburk IČO: 07716303 SLUDO s.r.o. www.sludo.cz 	spis.zn.: C 42818 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Naše nabídka pro
Dopravní firmy Dopravní firmy Kontrolní orgány Kontrolní orgány Milog.cz Milog.cz

Co nabízíme

Konzultace a zpracování podkladů pro minimální mzdu v zahraničí (více na www.milog.cz ) Vyhodnocování stažených dat z karet řidičů a tachografů Kontrola a příprava podkladů ke kontrolám na firmě Zastupování ve věci správního řízení u dopravních úřadů Konzultace v oblasti silniční nákladní dopravy Pro menší firmy (do 25 zaměstnanců) zajistím i řešení v oblasti BOZP

Školení ve firmách

• zabezpečení nákladu na vozidle dle ČSN EN 12195 1-5, ČSN EN 12642, ČSN EN 12640, tuto povinnost řidiči ukládá § 52 zákona č. 361/2000 Sb. a § 15 vyhl. č. 341/2002 Sb., • ovládání tachografu typu SIEMENS a STONERIDGE včetně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení, • pracovní doba v dopravě – zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, nařízení vlády č. 589/2006 Sb., nařízení vlády č. 168/2002 Sb., • režimy řidičů – nařízení EpaR (ES) č. 561/2006, dohoda AETR, nařízení vlády č. 168/2002 Sb., vyhláška č. 478/2000 Sb..

Vyhodnocování stažených dat z karet

řidičů a tachografů

pravidelné stahování dat z digitálních tachografů a paměťových karet řidičů ukládá dopravci článek 10 odst. 5) nařízení EpaR (ES) č. 561/2006 a nařízení Komise (EU) č. 581/2010 kterým se stanovují termíny stažení dat, vyhodnocení - kontrolu dat ukládá dopravci článek 10 odst. 2) nařízení EpaR (ES) č.561/2006, • zpracování dodaných souborů nebo záznamových listů, • vyhodnocení porušení jednotlivých předpisů - nařízení (ES) č. 561/2006, nařízení (EHS) č. 3821/85, popř. vyhl. č. 478/2000 Sb., včetně provedení protokolu ve formátu PDF, • kontrola a vyhodnocení pracovní doby včetně provedení výkazů ve formátu PDF, • vyhotovení podkladů pro kontrolu neevidovaného období řidiče, • podání informací o případném porušení jak dopravci, tak i řidičům • archivace dat a vyhotovených protokolů pro účely pozdější kontroly ze strany kontrolních orgánů.
TachoScan TachoScan TachoscanControl TachoscanControl Obchodní oddělení objednávky, zákaznické centrum Hana Fleknová tel. 731 968 777 podpora@tachoscan.info HOTLINE SERVIS Pracovní doba řidiče Analýza - vyúčtování NOVINKA